Kiedy przysługuje ulga 700 zł przy zakupie urządzenia fiskalnego oraz jakie są zasady zasady odliczenia?

Przykładowa analiza kosztów zakupu przy wykorzystaniu odliczenia.Co warto wiedzieć?

Jeśli to pierwsze urządzenie fiskalne w firmie, to użytkownikowi przysługuje ODLICZENIE 700zł oraz dodatkowo urządzenie jest rozliczane jako normalny zakup co oznacza w praktyce:

 

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ

Kasa fiskalna Posnet Neo EJ Standard

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Kwota brutto

1437,87 ZŁ

1991,37

2876,97

Minus podatek VAT

268,87 ZŁ

372,37 ZŁ

558,00 ZŁ

Minus podatek dochodowy (19%)

222,11 ZŁ

307,61 ZŁ

444,41 ZŁ

Minus odliczenie

700,00 ZŁ

700,00 ZŁ

700,00 ZŁ

REALNY KOSZT ZAKUPU

246,89 ZŁ

611,39 ZŁ

1194,59 ZŁ

Podane wyliczenia stanową jeden z wariantów rozliczenia. Mogą się różnić w zależności od formy prowadzenia działalności oraz wybranej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.


Przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy fiskalnej. Jakie warunki muszą spełniać, aby skorzystać z tej preferencji podatkowej?

Podatnicy, którzy w obowiązującym terminie rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Uprawnia do tego art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na zakup kasy, jak spełnić wszystkie warunki określone w § 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń?
Do 700 zł w kieszeni, ale po spełnieniu warunków.

Zawiadomienie, rejestracja i dowód zapłaty

Przede wszystkim przed terminem rozpoczęcia używania kasy podatnik powinien złożyć w urzędzie podatkowym pisemne zawiadomienie o liczbie kas, jakie  posiada oraz o miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania. Warto pamiętać, iż w przypadku, gdy podatnik zamierza kupić tylko jedną kasę, wystarczającym może okazać się dokument tzw. zgłoszenia kasy przez podatnika (stanowiący załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego kryteriów i warunków technicznych kas fiskalnych). W tym przypadku ma na to 7 dni od dnia fiskalizacji kasy, tj. od jednokrotnej czynności inicjującej pracę modułu i pamięci kasy fiskalnej, którą wykonać musi serwisant.

Drugim wymogiem jest, aby podatnik zainstalował i rozpoczął korzystanie z kasy rejestrującej w obowiązujących w przypisach terminach, czyli np. po upływie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym przekroczony został limit uprawniający do zwolnienia

Ponadto, kasa taka musi być objęta ważnym potwierdzeniem, iż spełnia określone w ustawie o VAT funkcje i wymogi techniczne. Musi ona m.in. zapewniać prawidłową ewidencję zawieranych transakcji czy umożliwiać bezpieczny przekaz danych na nośniki zewnętrzne. Warto też sprawdzić, czy kasa posiada unikatowy, nadawany przez Ministra Finansów numer.

Każdy podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej i dopełnił wszystkich formalności, ma prawo do odliczenia ulgi w wysokości 90% wartości tej kasy. W przypadku droższych urządzeń ulga ta może wynosić maksymalnie 700 zł. Wielu podatników zastanawia się, kiedy w praktyce można odliczyć kwotę ulgi. Kwestia ta nie została określona w Ustawie o VAT. Zasady odliczania kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej zostały określone na mocy delegacji ustawowej w § 3 rozporządzenia w sprawie odliczeń.

Bez ograniczeń czasowych
Wspomniany przepis wskazuje, że odliczenie ulgi, która przysługuje podatnikowi z tytułu zakupu kasy fiskalnej lub kilku kas, może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym kasa fiskalna została zarejestrowana, a tym samym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w kolejnych okresach. W praktyce można odliczyć ulgę za zakup kasy fiskalnej w dowolnym momencie, ponieważ przepisy nie określają końcowego terminu, po którym podatnik traci prawo do zwrotu. Nawet jeśli przykładowo zakupiliśmy kasę fiskalną w czerwcu 2010 roku, a jeszcze nie rozliczyliśmy ulgi, możemy to zrobić pod koniec roku 2012, a nawet w 2013

Sposób odliczenia ulgi
Sposób odliczenia ulgi,zależy on od tego, jak w danym okresie rozliczeniowym kształtują się proporcje podatku należnego i podatku naliczonego. Jeśli podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, czyli występuje podatek do zapłaty, kwota odliczenia z tytułu zakupu kasy fiskalnej nie może być wyższa niż kwota nadwyżki podatku należnego. Z kolei w przypadku wystąpienia sytuacji odwrotnej – gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa niż kwota podatku należnego, podatnik może odliczyć część ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej. W zależności od tego, czy właściciel kasy rejestrującej rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie, kwota odliczenia nie może przekraczać odpowiednio 25% i 50% całościowej kwoty zwrotu. Maksymalna kwota zwrotu w przypadku rozliczania miesięcznego wynosi 175 zł, czyli 25% z 700 zł, a kwartalnego 350 zł, czyli 50% z 700 zł.

Przekraczający limit zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących, chcąc skorzystać z ulgi, powinien również posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Inaczej odliczają ulgę właściciele kas, których obowiązuje zwolnienie z podatku. Takie osoby składają wniosek o przesłanie jednorazowo całej kwoty zwrotu bezpośrednio na rachunek bankowy. Z kolei w przypadku taksówkarzy rozliczających się na zasadzie ryczałtu, zgodnie z art. 114 ustawy o VAT, kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty, która za dany okres rozliczeniowy powinna zostać wpłacona do urzędu skarbowego.

Przegląd techniczny kasy fiskalnej to czynność, o którą podatnik powinien bardzo dbać. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm.) to na użytkowniku kasy fiskalnej, nie na serwisancie, spoczywa obowiązek pilnowania tych terminów. Obecnie obowiązkiem podatnika jest zgłaszanie kas do przeglądów raz na 24 miesiące i raz na 13 miesięcy w przypadku taksówkarzy. Dlaczego należy pilnować tych terminów? Chociażby dlatego, aby nie narazić się na kary za nieterminowość określone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

Pożegnanie ze zwrotem
W myśl wspomnianych przepisów podatnik, który w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokona w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej ulgi na zakup urządzenia. W praktyce spóźniony podatnik musi oddać pobrany zwrot do 25 dnia miesiąca lub kwartału następującego po miesiącu lub kwartale, w którym powinien być dokonany przegląd.

Warto dbać o przestrzeganie obowiązujących terminów oraz o właściwe użytkowanie kasy.

 

 

 

icoFormularz zwrotu 700zl z Urzedu Skarbowego.pdf0.03 MB Pobierz
icoWniosek_o_zwrot_kwoty_wydatkowanej_na_zakup_kasy.pdf0.03 MB Pobierz