Baza wiedzy

 

Co to jest nowa matryca stawek VAT?

Nowe ustawienia VAT w urządzeniach fiskalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

  • Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
  • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zmiana stawek PTU tylko po raporcie dobowym i przed sprzedażą.

Dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT.

Co to oznacza w praktyce?

Każde urządzenie zakupione przed 1.05.2019 musi mieć zmienioną matrycę stawek VAT. Każdy użytkownik może wykonać to samodzielnie lub wezwać serwisanta z naszej firmy, który wykona taką zmianę.

Jak działamy?

Wyróżniającą nas na rynku urządzeń fiskalnych cechą jest możliwość przeprowadzenia całego procesu zakupu zdalnie. Zwieńczeniem jest wizyta u Państwa naszego serwisanta, który dokonuje instalacji, fiskalizacji oraz szkolenia na miejscu. 

 

 

Jak wygląda proces zakupu urządzenia fiskalnego?

Kasy i drukarki fiskalneKasy i drukarki fiskalneKasy i drukarki fiskalne

 

 

Kiedy przysługuje ulga 700 zł przy zakupie urządzenia fiskalnego oraz jakie są zasady zasady odliczenia?

Przykładowa analiza kosztów zakupu przy wykorzystaniu odliczenia.Co warto wiedzieć?

Jeśli to pierwsze urządzenie fiskalne w firmie, to użytkownikowi przysługuje ODLICZENIE 700zł oraz dodatkowo urządzenie jest rozliczane jako normalny zakup co oznacza w praktyce:

 

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ

Kasa fiskalna Posnet Neo EJ Standard

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Kwota brutto

1437,87 ZŁ

1991,37

2876,97

Minus podatek VAT

268,87 ZŁ

372,37 ZŁ

558,00 ZŁ

Minus podatek dochodowy (19%)

222,11 ZŁ

307,61 ZŁ

444,41 ZŁ

Minus odliczenie

700,00 ZŁ

700,00 ZŁ

700,00 ZŁ

REALNY KOSZT ZAKUPU

246,89 ZŁ

611,39 ZŁ

1194,59 ZŁ

Podane wyliczenia stanową jeden z wariantów rozliczenia. Mogą się różnić w zależności od formy prowadzenia działalności oraz wybranej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.Przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej, mogą skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy fiskalnej. Jakie warunki muszą spełniać, aby skorzystać z tej preferencji podatkowej?

Podatnicy, którzy w obowiązującym terminie rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Uprawnia do tego art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na zakup kasy, jak spełnić wszystkie warunki określone w § 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń?
Do 700 zł w kieszeni, ale po spełnieniu warunków.

Zawiadomienie, rejestracja i dowód zapłaty

Przede wszystkim przed terminem rozpoczęcia używania kasy podatnik powinien złożyć w urzędzie podatkowym pisemne zawiadomienie o liczbie kas, jakie  posiada oraz o miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania. Warto pamiętać, iż w przypadku, gdy podatnik zamierza kupić tylko jedną kasę, wystarczającym może okazać się dokument tzw. zgłoszenia kasy przez podatnika (stanowiący załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego kryteriów i warunków technicznych kas fiskalnych). W tym przypadku ma na to 7 dni od dnia fiskalizacji kasy, tj. od jednokrotnej czynności inicjującej pracę modułu i pamięci kasy fiskalnej, którą wykonać musi serwisant.

Drugim wymogiem jest, aby podatnik zainstalował i rozpoczął korzystanie z kasy rejestrującej w obowiązujących w przypisach terminach, czyli np. po upływie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym przekroczony został limit uprawniający do zwolnienia

Ponadto, kasa taka musi być objęta ważnym potwierdzeniem, iż spełnia określone w ustawie o VAT funkcje i wymogi techniczne. Musi ona m.in. zapewniać prawidłową ewidencję zawieranych transakcji czy umożliwiać bezpieczny przekaz danych na nośniki zewnętrzne. Warto też sprawdzić, czy kasa posiada unikatowy, nadawany przez Ministra Finansów numer.

Każdy podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej i dopełnił wszystkich formalności, ma prawo do odliczenia ulgi w wysokości 90% wartości tej kasy. W przypadku droższych urządzeń ulga ta może wynosić maksymalnie 700 zł. Wielu podatników zastanawia się, kiedy w praktyce można odliczyć kwotę ulgi. Kwestia ta nie została określona w Ustawie o VAT. Zasady odliczania kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej zostały określone na mocy delegacji ustawowej w § 3 rozporządzenia w sprawie odliczeń.

Bez ograniczeń czasowych
Wspomniany przepis wskazuje, że odliczenie ulgi, która przysługuje podatnikowi z tytułu zakupu kasy fiskalnej lub kilku kas, może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym kasa fiskalna została zarejestrowana, a tym samym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w kolejnych okresach. W praktyce można odliczyć ulgę za zakup kasy fiskalnej w dowolnym momencie, ponieważ przepisy nie określają końcowego terminu, po którym podatnik traci prawo do zwrotu. Nawet jeśli przykładowo zakupiliśmy kasę fiskalną w czerwcu 2010 roku, a jeszcze nie rozliczyliśmy ulgi, możemy to zrobić pod koniec roku 2012, a nawet w 2013

Sposób odliczenia ulgi
Sposób odliczenia ulgi,zależy on od tego, jak w danym okresie rozliczeniowym kształtują się proporcje podatku należnego i podatku naliczonego. Jeśli podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, czyli występuje podatek do zapłaty, kwota odliczenia z tytułu zakupu kasy fiskalnej nie może być wyższa niż kwota nadwyżki podatku należnego. Z kolei w przypadku wystąpienia sytuacji odwrotnej – gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa niż kwota podatku należnego, podatnik może odliczyć część ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej. W zależności od tego, czy właściciel kasy rejestrującej rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie, kwota odliczenia nie może przekraczać odpowiednio 25% i 50% całościowej kwoty zwrotu. Maksymalna kwota zwrotu w przypadku rozliczania miesięcznego wynosi 175 zł, czyli 25% z 700 zł, a kwartalnego 350 zł, czyli 50% z 700 zł.

Przekraczający limit zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących, chcąc skorzystać z ulgi, powinien również posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Inaczej odliczają ulgę właściciele kas, których obowiązuje zwolnienie z podatku. Takie osoby składają wniosek o przesłanie jednorazowo całej kwoty zwrotu bezpośrednio na rachunek bankowy. Z kolei w przypadku taksówkarzy rozliczających się na zasadzie ryczałtu, zgodnie z art. 114 ustawy o VAT, kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty, która za dany okres rozliczeniowy powinna zostać wpłacona do urzędu skarbowego.

Przegląd techniczny kasy fiskalnej to czynność, o którą podatnik powinien bardzo dbać. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm.) to na użytkowniku kasy fiskalnej, nie na serwisancie, spoczywa obowiązek pilnowania tych terminów. Obecnie obowiązkiem podatnika jest zgłaszanie kas do przeglądów raz na 24 miesiące i raz na 13 miesięcy w przypadku taksówkarzy. Dlaczego należy pilnować tych terminów? Chociażby dlatego, aby nie narazić się na kary za nieterminowość określone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

Pożegnanie ze zwrotem
W myśl wspomnianych przepisów podatnik, który w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokona w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej ulgi na zakup urządzenia. W praktyce spóźniony podatnik musi oddać pobrany zwrot do 25 dnia miesiąca lub kwartału następującego po miesiącu lub kwartale, w którym powinien być dokonany przegląd.

Warto dbać o przestrzeganie obowiązujących terminów oraz o właściwe użytkowanie kasy.

 

 

 

 

 

Co oznacza serwis urządzenia fiskalnego?

Podatnik kupując urządzenie w wybranej firmie powinien mieć świadomość tego, że od tego momentu to ten właśnie serwis będzie „opiekunem” jego działalności. Warto więc przy wyborze dostawcy zwrócić uwagę na:

- doświadczenie w sprzedaży danej firmy, jej pozycję na rynku fiskalnym. (Od 1993 roku zbieramy doświadczenia, kasy fiskalne sprzedajemy od początku ich istnienia)

- umowy współpracy oraz uprawnienia (wspólpracujemy ze wszystkimi czołowymi producentami posiadamy ich pełną autoryzację)

- otwartość na klienta (do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, rozumiemy Twój biznes)

- uczciwość, związana z informowaniem klienta na wstępie o ewentualnych kosztach dodatkowych np. opłata za dojazd, za usługi, koszty transportu, programowanie. (u nas dostajesz pełną informację, nie możemy sobie pozwolić na złą opinię.)

Czy należy zawiadomić Urząd Skarbowy o instalacji kasy, drukarki fiskalnej?

Tak, na podatniku spoczywa obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o zamiarze wykorzystywania kasy fiskalnej. Dodatkowo najpóźniej 7 dni od daty dokonania fiskalizacji należy zawiadomić Urząd Skarobowy o szczegółach dokonanej fiskalizacji. 

Wyjątkiem są kasy ONLINE, które same automatycznie wysyłają zawiadomienie do Centralnego Repozytorim Kas (urzędu skarbowego).

Nasi opiekunowie Klienta przeprowadzą Państwa "za rękę" przez cały proces zakupu.

 

Jaka jest różnica między kasą fiskalną, a drukarką fiskalną?

Kasa fiskalna jest urządzeniem, które może pracować samodzielnie, natomiast przy bardziej skomplikowanej sprzedaży stosuje się drukarki fiskalne, które w połączeniu z komputerem i systemem sprzedaży dają wyraźnie większe możliwości analityczne.

Na ogół kasy fiskalne stosuje się w małych punktach sprzedaży z małym natężeniem ruchu oraz niedużym asortymencie.

Likwidacja działalności gospodarczej a kasa fiskalna. O czym należy pamiętać?

Zakończenie działalności gospodarczej wiążę się z obowiązkami. W przypadku likwidacji kasy fiskalnej należy:

- Poinformować serwis oraz Urzęd Skarbowy o konieczności odczytu odczytu pamięci fiskalnej.

- Wykonanie finalnego odczytu zawartości pamięci fiskalnej spisanie protokołu, który stanowi oficjalny dowód likwidacji urządzenia.

 

Błędnie wystawiłem paragon. Co robić?

Pomyłka jest rzeczą ludzką, nie ma się czym martwić. Paragon fiskalny można anulować wyłącznie w przypadku, gdy nie został jeszcze zakończony. W przypadku błędnego wydruku paragonu, zwrotu należy sporządzić odpowiedni protokół i przekazać taką informację do swojej księgowej, która stosowną wartość odliczy w sposób księgowy.

Co jaki okres należy wykonywać przegląd kasy lub drukarki fiskalnej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 28.11.2008 r. obowiązek dokonania przeglądu ustawowego przypada raz na 24 miesiące.

Za dotrzymanie termiu przeglądu odpowiada podatnik - właściciel urządzenia (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 28.11.2008 w paragrafie 7.1). 

W trosce o naszych Klientów staramy się przypominać o zbliżającym się obowiązkowym przeglądzie.

 

Przeglądu może dokonać tylko autoryzowany serwisant - czyli nasza firma jako sprzedawca urządzenia.

Co oznacza zapełnienie pamięci urządzenia fiskalnego?

Po zapełnieniu pamięci urządzenia fiskalnego należy je odczytać. Odczytu dokonuje obsługujący urządzenie autoryzowany serwis. 

- Poinformowanie serwisu oraz Urzędu Skarbowego o konieczności odczytu odczytu pamięci fiskalnej.

- Wykonanie finalnego odczytu zawartości pamięci fiskalnej spisanie protokołu, który stanowi oficjalny dowód likwidacji urządzenia lub wymiany modułu.

 

UWAGA: W zależności od polityki urzędów ten proces bywa różny, szczgółowo ustalamy z każdym Klientem i Urzędem Skarbowym metodologię działania.

 

Co to jest numer ewidencyjny oraz numer unikatowy?

Numer ewidencyjny - jest nadawany przez właściwy dla użytkownika urząd skarbowy lub Centralne Repozytorium Kas w przypadku kas ONLINE. Numer ten powinien zostać naniesiony na urządzeniu oraz wpisany do książki serwisowej urządzenia fiskalnego. W przypadku kas ONLINE jest on nadawany przy fiskalizacji, a urządzenia z inną kopią otrzymują ten numer nadany Pocztą Polską przez urząd skarbowy.

Nie masz numeru ewidencyjnego? Skontaktuj się z właściwym dla swojej działalności urzędem skarbowym. W przypadku kas ONLINE numer ten automatycznie kasa otrzymuje w trakcie fiskalizacji. 

 

Numer unikatowy - to zupełnie inny niż numer niż ewidencyjny, unikatowy nadaje producent urządzenia. Znajdziesz go w książce serwisowej lub na urządzeniu fiskalnym (na spodzie).

 

 

 

Co to jest raport dobowy i kiedy należy go wykonać?

Raport dobowy, to obowiązkowy raport, który należy wykonać każdego dnia po zakończonej sprzedaży. 

 

Co to jest raport miesięczny i kiedy należy go wykonać?

Raport miesięczny, to zestawienie miesięczne wartości sprzedaży z poszczególnch dni poprzedzającego miesiąca. Raport jest obowiązkowy.

 

Zgodnie z prawem raport należy wykonać najwcześniej: pierwszego dnia nowego miesiąca, a najpóźniej 25-go dnia miesiąca kolejnego miesiąca. (np. raport miesięczny za styczeń można wykonać najwcześniej 1 lutego, a najpóźniej 25-go lutego.)

Czy można anulować paragon na kasie fiskalnej?

Paragon fiskalny można anulować wyłącznie w przypadku, gdy nie został jeszcze zakończony. W przypadku błędnego wydruku paragonu, zwrotu należy sporządzić odpowiedni protokół i przekazać taką informację do swojej księgowej, która stosowną wartość odliczy w sposób księgowy.

 

 

Czy najtańsza kasa fiskalna będzie wystarczająca?

Nikt nie lubi przepłacać. To w zupełności logiczne, że postawieni w obliczu konieczności nabycia kasy fiskalnej, szukamy najtańszych możliwości. Oczywiście chcielibyśmy jednocześnie mieć sprzęt solidny, wysokiej jakości i intuicyjny w obsłudze. Niestety zwykle tak bywa, że dobry sprzęt nie jest tani, a tani nie jest dobry. Jednak dobrze dobrana kasa fiskalna może być zarówno tania, jak i w pełni odpowiadająca naszym potrzebom.

Jednak jak wiadomo nie od dziś z najniższą ceną nie idzie w parze jakość i solidność wykonania. Dlatego w naszej ofercie nie znajdziecie Państwo urządzeń producentów, którzy jakością nie grzeszą. Powodem takiej decyzji są późniejsze problemy techniczne jak również problemy z obsługą tych urządzeń przez Klientów. Wyselekcjonowaliśmy kilku producentów, którzy nie powodują późniejszego rozgoryczenia.

Co warto wiedzieć?

Jeśli to pierwsze urządzenie fiskalne w firmie, to użytkownikowi przysługuje ODLICZENIE 700zł oraz dodatkowo urządzenie jest rozliczane jako normalny zakup co oznacza w praktyce:

 

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ

Kasa fiskalna Posnet Neo EJ Standard

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Kwota brutto

1437,87 ZŁ

1991,37

2876,97

Minus podatek VAT

268,87 ZŁ

372,37 ZŁ

558,00 ZŁ

Minus podatek dochodowy (19%)

222,11 ZŁ

307,61 ZŁ

444,41 ZŁ

Minus odliczenie

700,00 ZŁ

700,00 ZŁ

700,00 ZŁ

REALNY KOSZT ZAKUPU

246,89 ZŁ

611,39 ZŁ

1194,59 ZŁ

Podane wyliczenia stanową jeden z wariantów rozliczenia. Mogą się różnić w zależności od formy prowadzenia działalności oraz wybranej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Szczegóły odliczenia 700zł znajdziesz tu

 

 

Czy posiadanie zapasowego urządzenia fiskalnego (tzw. kasy rezerwowej) jest obowiązkowe?

Przedsiębiorca, który ma obowiązek rejestrować sprzedaż przy użyciu urządzenia fiskalnego nie ma obowiązku posiadania zapasowej kasy lub drukarki fiskalnej. Jednak warto zauważyć, że w przypadku uszkodzenia właściwej kasy fiskalnej zgodnie z prawem musi wstrzymać sprzedaż. W przypadku kontynuacji sprzedaży bez sprawnego urządzenia należy się liczyć z sankcjami nałożonymi przez Urząd Skarbowy.

W celu uniknięcia takiej sytuacji sugerujemy posiadanie zapasowego urządzenia, które pozwala na legalną kontynuację sprzedaży.

Czy w przypadku awarii kasy mogę kontynuować sprzedaż?

Nie. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kasy rezerwowej (co to jest kasa rezerwowa?).

Jak dokonać zwrotu lub reklamacji na kasie fiskalnej?

Paragon fiskalny można anulować wyłącznie w przypadku, gdy nie został jeszcze zakończony. W przypadku błędnego wydruku paragonu, zwrotu należy sporządzić odpowiedni protokół i przekazać taką informację do swojej księgowej, która stosowną wartość odliczy w sposób księgowy.

Jaka jest różnica między kasą fiskalną z kopią papierową, elektroniczną i ONLINE?

Podatnicy rejestrujący obroty na urządzeniach fiskalnych są zobowiązani do przechowywania kopii paragonów przez okres 5 lat. Obecnie można wprowadać tylko urządzenia z kopią elektroniczną (zapisywana na karcie SD/SDHC) lub ONLINE. Zakupione urządzenia z kopią papierową mogą być dalej używane, ale nie wolno wprowadzać nowych do obrotu.

Urządzenia online pojawiły się w maju 2019. Zasadniczą różnicą jest stałe podłączenie ONLINE z serwerami Ministerstwa Finansów. 

Zapytaj eksperta o pozostałe różnice.

Jaka jest różnica pomiędzy paragonem fiskalnym, a niefiskalnym?

Paragon niefiskalny nie ma żadnej wartości, jest to dokument wystawiony przed fiskalizacją urządzenia (Co to fiskalizacja?). Służy do nauki lub testowania oraz szkolenia z obsługi urządzenia.

Paragon fiskalny powstaje po fiskalizacji (Co to fiskalizacja?) urządzenia. Nabywa pełną moc prawną i powinien zostać przekazany Klientowi jako dowód zakupu.

 

Plomba serwisowa na urządzeniu, do czego służy?

Plomba serwisowa zabezpiecza część urządzenia do której zgodnie z prawem użytkownik końcowy nie może mieć dostępu.

Dostęp do tego miejsca ma wyłącznie serwisant z uprawnieniami.

Na czym polega fiskalizacja urządzenia? Kto może ją zrobić?

Fiskalizacja - jest to przestawienie pamięci urządzenia fiskalnego na trwały i nieodwracalny zapis wszystkich transakcji sprzedaży.

Wszystkie czynności wykonane przed fiskalizacją zostają wtedy anulowane. (np. paragony wykonane w procesie nauki)

Taki zapis wykorzystywany jest do generowania raportów w celach podatkowych. Urządzenie nie może być wykorzysytwane w celach podatkowych bez fiskalizacji, tę czynność wykonuje nasz serwisant, który posiada specjalne uprawnienia.

Po fiskalizacji można zmieniać adres z nagłówka paragonu, jednak nie ma możliwości zmiany numeru NIP (Numeru Identyfikacji Podatkowej). 

W przypadku kupna jakiegokolwiek urządzenia wymagającego fiskalizacji w naszej firmie, jest ona wykonywana bezpłatnie.

 

Masz pytania Zapytaj naszego eksperta.